Passie voor Jezus, hart voor mensen.


Onze Anbi info


ANBI informatie over het jaar 2018

1. Naam:

Vrije Baptisten Gemeente Enkhuizen (afgekort: VBGE)

           

De VBGE is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Het RSIN is: 802974430

3. Contactgegevens:

Naam ANBI:                  Vrije Baptistengemeente Enkhuizen

RSIN                            802974430

Telefoonnummer:          06 - 36143392

Postadres:                    Postbus 364, 1600 AJ Enkhuizen

Internet:                        www.baptistenenkhuizen.nl

Email:                           info@baptistenenkhuizen.nl

Bezoekadres zondagochtend:

RSG, Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen

4. Doel van de gemeente

a. door prediking van het evangelie de mensen te bewegen tot het geloof in Jezus Christus. (1 Petr. 2;9)

b. haar leden op te bouwen in het geloof en hen als geheiligden in Christus toe te rusten tot dienstbetoon en te leiden tot de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. (Ef. 4:12-13)

c.   de kinderen van haar leden te onderwijzen in Gods Woord. (Deut. 6:7)

5. Samenstelling bestuur:

5 oudsten (waaronder in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester)

1 diaken

6. Missie en Visie:

Missie – Wat is onze opdracht?

Maak iedereen tot een toegewijde volgeling van Jezus Christus.

Hoe?

a. Wees zelf een toegewijde volgeling.

b. Vorm samen een gemeenschap van toegewijde volgelingen.

c. Help anderen om een toegewijde volgeling te worden.

Visie – Wat is onze droom?

Een hechte gemeenschap van enthousiaste, aanstekelijke, toegewijde volgelingen van Jezus,

geleid               door Gods Woord

                        door de Heilige Geest

gekenmerkt      door passie voor Jezus

                        door een liefdevol hart voor mensen

                        door groei gaan lijken op Jezus

Dit wordt uitgewerkt in:

                        1. de toelichting op Identiteit

                        2. in algemeen beleid

                        3. in beleid per taakgroep


7. Beleidsplan:

Eerste prioriteit is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, wat gestalte krijgt in:

Wekelijks organiseert de Vrije Baptisten Gemeente Enkhuizen diensten op zondagochtend voor volwassenen en kinderen aan het Boendersveld 3, te Enkhuizen.

Helpen en begeleiden in de geestelijke ontwikkeling van gemeenteleden in hun persoonlijke levens (van kind naar jongeling en naar vader volgens 1 Joh. 2)

Het geven van onderwijs voor gemeenteleden en vrienden van de gemeente

De roeping van de gemeente uitleven om als getuige van Jezus Christus in de samenleving dienend aanwezig te zijn

De financiële ontwikkeling van de gemeente om dit alles, naast andere zaken, mogelijk te maken.

Alle deelactiviteiten van ons beleid zijn erop gericht om te groeien, zowel van binnenuit als uit het Evangelie, waardoor er een beweging in West-Friesland op gang moet komen. Hierbij is het streven dat wij een gezonde opbouw in leeftijd hebben, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. Met elkaar zijn wij een deel van het huisgezin van God.

8. Beloningsbeleid:

De Vrije Baptisten Gemeente Enkhuizen heeft vanaf september 2016 twee betaalde krachten in dienst. Een voorganger, en een coördinator voor het kind-, jeugd-, en gezinswerk. Alle overige taken worden door vrijwilligers gedaan.

Gemaakte onkosten kunnen na accordering van de verantwoordelijke oudste worden gedeclareerd.

9. Verslag activiteiten:

Is weergegeven in het Algemeen Jaarverslag van de Vrije Baptisten Gemeente te Enkhuizen per taakgroep over het jaar 2018.

Er zijn momenteel 9 taakgroepen waarbij nog onderscheid gemaakt wordt in verschillende taakvelden. In het kort wordt aangeven wat er per taakgroep is gerealiseerd.

taakgroepen

ontplooide activiteiten

Beheer

Financiën. Deze worden apart behandeld in een jaarverslag 2018 en een begroting voor 2018

Communicatie

Wekelijks wordt het mededelingenblad en ziekenlijst gestuurd m.u.v. de zomerperiode dan slechts 1x per 2 weken

Bij speciale activiteiten wordt ook gecommuniceerd via Facebook en diverse advertentiekanalen.

Erediensten

Het welkomstteam heet ons elke week welkom en we zouden niet zo kunnen genieten van de diensten wanneer er geen muzikale en technische ondersteuning zou zijn.

Jeugddiensten; Kerstnachtdienst in de Westerkerk; Opdraag- en doopdiensten, Gezinsdiensten.

Jeugdwerk

Jeugdclubs elke twee weken. Opbouwavond voor jeugdleiders. Individuele begeleiding. 2 jongerendiensten en het jeugdweekend

Kinderwerk

Elke week weer Kings Kids, crèche en pukkiesnest. Kingkidskanjerdag

Onderwijs

Diverse cursussen waaronder: Samen Beter Bouwen; Marriage Course; Prayer Course, Alpha Cursus, Christianity Explored, Discipelship Expolored; Dooponderricht.

Huiskringen

Hartstochtelijk geloven en het leesrooster

Gemeentezorg

Bevrijdingspastoraat, Algemeen pastoraat en Diaconaat. Gebedswerk, Seniorenbelang met diverse activiteiten gericht op de doelgroep; Vrouw in Aktie: diverse activiteiten georganiseerd voor de doelgroep.

Evangelisatie en Zending

Diverse activiteiten gericht op zending en evangelisatie


Bijzondere activiteiten :

- Diverse bijeenkomsten met de leiders

- Vaststelling Missie, visie en identiteit van de VBGE en deze uitgedeeld aan de gemeente

- Toerustingsavonden huiskringleiders en assistent kringleiders

- Zending / Evangelisatie

- Jaarvergadering - voorjaar

- Gemeentevergadering - najaar

- Oudstenraden elke 14 dagen

- Eind 2018 telde de gemeente 428 personen

- In 2018 zijn:    - 7 personen gedoopt

- 1 kind geboren

Kengetallen van de VBGE

2000

2015

2016

2017

2018

leden

130

216

229

246

238

vrienden

44

67

76

68

54

0-12

45

69

68

79

73

12-18

30

36

41

44

18 - 21

9

26

22

19

Totaal

219

391

417

440

428

In het najaar is het document Missie, Visie en Identiteit ontvangen. Het document is ontstaan na uitgebreide raadpleging van en discussie met de leiders in onze gemeente. Met dit document willen we als oudstenraad duidelijk maken wat ons drijft en wat ons motiveert als gemeenschap van gelovigen. Kort samengevat houdt dit in dat we als VBGE een gemeenschap willen zijn met Passie voor Jezus en een warm kloppend hart voor mensen.

We zijn als raad zeer dankbaar voor ons nieuwe voorgangersechtpaar maar we zijn ook blij met de betrokkenheid bij onze gemeente van zo velen. Heel veel mensen zijn actief en willen zich inzetten in onze gemeente, zonder die inzet konden we niet gemeente zijn zoals we dat nu zijn. Alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor jullie belangeloze inspanningen tot eer van onze hemelse Vader,


10. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:

Begroting

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2017

2017

2018

2018

BATEN

Bijdragen gemeenteleden

149650

133700

161000

162600

183680

178918

Overige inkomsten

9850

15100

9500

8400

6000

11926

                Totale baten

159500

148800

170500

171000

189680

190844

LASTEN

Personele kosten

71500

63800

80000

82300

89000

77646

Besteding diensten en opbouw gemeente

37900

30500

18400

17700

43654

46116

Huisvesting

17500

16300

17500

15600

17500

14959

Naar buiten gerichte activiteiten

15000

19200

20800

25700

20800

27487

Algemene beheerskosten

17600

29100

33800

22200

18726

9805

                  Totale lasten

159500

158900

170500

163500

188680

176013

Resultaat

0

-10100

0

7500

0

14831