Bouwstenen om de gemeente funderen

Het afgelopen half jaar heeft de raad gewerkt aan een nieuw visieplan; bouwstenen om de gemeente te funderen. Op 16, 23 en 30 januari vonden er aansluitend aan de dienst presentaties plaats. De presentaties werden gegeven door de taakgroepen. Aansluitend aan een presentatie hebben we als gemeente gebeden voor deze actiepunten. Ondertussen beginnen de bouwstenen hun weg te vinden binnen de gemeente. Hieronder een impressie hoe gemeenteleden de bouwstenen willen invullen.

BOUWSTENEN: GEBED VERANDEREN LEIDERSCHAP CULTUUR GEBOUW KINDER- EN JEUGDWERK PRAKTISCH CHRISTEN ZIJN UITREIKEN

“Gebed als motor van onze gemeente”

Waarom: We willen grote dingen van God verwachten  (Johannes 14:12). Groei in de breedste zin van het woord is van God afhankelijk. En naar de mate waarin  wij bidden met een hart dat vervuld is van geloof en hoop mogen we uitzien naar alles wat Hij geven gaat (Lucas 11:1).

Wat: Gebed is het zelfde als adem halen;  iets wat bij de kern van ons leven behoort en wat  in alle geledingen van onze gemeente geïntegreerd behoort te zijn (Handelingen 2:42).  Verder willen we elkaar helpen om een passievol gebedsleven te ontwikkelen.  Ook zullen we groeien in afhankelijkheid en  beseffen dat Hij alleen Zijn gemeente  kan bouwen en dit zal tot uitdrukking komen in verschillende vormen en manieren van samenkomen (Psalm 127:1).

“Een leven met Jezus is altijd in beweging en ontwikkeling”

Waarom: Een leven met Jezus is altijd in beweging en ontwikkeling (2Korinthiers 3:18 en 2Korinthiers 4:16). Maar ook in hoe we kerk zijn is het wenselijk  om  de bereidheid om te willen veranderen te praktiseren zodat we voor een zo’n groot mogelijke zegen zullen gaan (Lucas 5:1-11).

 Wat: In een groeiende en dynamische gemeente zullen vormen en structuren waar nodig aangepast moeten worden, zodat  we een gezonde ontwikkeling niet in de weg staan (Handelingen 6:1-7 en Exodus 18). We willen werken vanuit een houding dat er altijd groei mogelijk is in de breedste zin van het woord, om zo een verwelkomende cultuur naar verandering te ontwikkelen, door draagkracht te vergroten en gemeenteleden te betrekken.

“Geestelijke groei heeft alles te maken met ontwikkeling van leiderschap”

Waarom: Geestelijke groei heeft alles te maken met ontwikkeling van leiderschap. En voor de geestelijke ontwikkeling van de gemeente zijn leiders die leiders creëren een uitgangspunt (2Timotheüs 2:2 en Exodus 33:11).  Een duidelijke en overzichtelijke structuur zien we ook in de Bijbel terug komen.

Wat: Jongeren zullen al jong kansen krijgen binnen onze kerk om taken op velerlei gebied op te pakken en de kerk mede te leiden . We stimuleren om je gaven te ontdekken en te gebruiken (1Korinthiers 12:7). We willen een transparante organisatie zijn met korte heldere  lijnen.

“Een warme en liefdevolle gemeente”

Waarom: We willen een liefdevolle, gastvrije, toegankelijke en persoonlijke gemeente blijven waarin er aandacht en betrokkenheid is voor en op elkaar. Een kerk waarin genade en waarheid  tot zijn recht komen (Johannes 1:17). Een kerk waarin we beseffen dat we invloed kunnen uitoefenen in West Friesland  (Handelingen 2:47 en Handelingen 5:14-16)

Wat: In de getalsmatige groei (Handelingen 2:47) die we de komende jaren gaan meemaken zullen we zorgen dat  deze kernmerken gewaarborgd blijven. Hierin zullen  de kringen,  bedieningsgroepen, ouderen, jeugd en kinderwerk een belangrijke rol  spelen.  Ook zullen we elkaar stimuleren om te beseffen dat we er toe doen.

 

“Een eigen thuis en eigen gezicht”

Waarom: We willen een gebouw waardoor we meer en meer een eigen gezicht krijgen in West Friesland. Een plaats die als ontmoetingscentrum zal  functioneren met God, elkaar en  zoekers/belangstellenden. Een thuisplek voor verschillende doelgroepen binnen en buiten on ze kerk zoals bijvoorbeeld onze ouderen en jeugd, zodat het kan functioneren als een derde thuis.

Wat: Op gebied van evangelisatie, zorg, diaconaat,  jeugd en kinderwerk activiteiten ontwikkelen en het  creëren van vaste honken voor verschillende geledingen van onze kerk. Het ontwikkelen van een plek waar mensen graag willen zijn.  Een grote zaal waar de samenkomsten gehouden kunnen worden die past bij de wensen van  de huidige tijd en waarin onze cultuur tot uitdrukking komt. Op zeer korte termijn zal er een commissie gevormd gaan worden die met een eigen gebouw aan de slag gaat zodat we dit binnen enkele jaren kunnen betrekken

“Onze kinderen en jongeren helpen groeien”

Waarom: “Wie de jeugd heeft heeft de toekomst” – God heeft ons als kerk veel kinderen en jeugd toevertrouwd om hen te helpen op te groeien tot  mensen die houden van God en volgelingen worden van Jezus (Deuteronomium 6:4-9). Mensen die houden van elkaar en vriendschappen ontwikkelen met anderen binnen de kerk.  Mensen die houden van onze kerk en zich daar onderdeel van weten.

Wat: De gemeente wordt gemotiveerd dat een bloeiend  kinder –en- jeugdwerk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, zodat kinderen en jongeren betrokken worden in het gemeenteleven. Er zal geinvesteerd worden in voldoende gecommiteerde werkers en professionele ondersteuning. Verder zullen in de activiteiten ook telkens weer generaties aan elkaar proberen te verbinden.  Ook is een ja-cultuur ten aanzien van onze jongeren een belangrijke aspect wat we willen ontwikkelen.

“Een leven met Christus uitdragen”

Waarom: Een discipel is bewust gelovig en de bijbel is zijn handboek waar hij of zij ook naar handelt in het leven van elke dag. Je ontwikkelt een geestelijk karakter(Galaten 5:22-25) en een levensstijl zoals Jezus ons voorleefde en leerde. (zie Bergrede van Jezus en praktische gedeelten van de brieven van Paulus).

Wat: De gemeente biedt alle verschillende doelgroepen  praktisch onderwijs (te denken valt bijvoorbeeld aan financiën, huwelijk, opvoeding, rouwverwerking, seksualiteit enz) , zodat we elkaar handvatten geven om het leven met Christus op alle levensterreinen te kunnen praktiseren. Juist in de kringen en bedieningsgroepen is het sparren, delen en optrekken met elkaar een prachtige oefenplaats om steeds meer op Jezus te gaan lijken.

“In woord en daad naar buiten treden”

Waarom: Het hoort bij de kern van ons geloof om in woord en daad naar buiten te treden zodat mensen de Here Jezus leren kennen en eeuwig leven ontvangen (Handelingen 1:8 en Matheus 20:19-20).

Wat: Het uitreiken naar buiten vindt plaats doormiddel van evangelisatie (alpha), zending en diaconaal. Ook valt aan activiteiten te denken die we zouden kunnen organiseren waar mensen van buiten op af komen voor ontmoeting (bijvoorbeeld koffie drinken, eten). Ook zullen we als gemeente individueel nog stappen kunnen maken om nog meer onderdeel te worden van onze maatschappij waarin we op een natuurlijke manier over Christus kunnen spreken. Een eigen gebouw zal een indirect middel tot evangelisatie kunnen betekenen.